Kontakt

Kontakt: 011 288 3836 | 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

Seguridad Konsalting

Profesionalno - Diskretno - Pouzdano

Zaštita poslovne tajne i podataka

Odavanje poslovne tajne se smatra jednim od najvećih prekršaja u poslovanju. To je delo koje podleže moralnim i obligacionim zakonima kojih se pridržavaju svi oni koji posluju s pažnjom dobrog privrednika (Pažnja dobrog privrednika, član 63. Zakon o privrednim društvima). Posledice ovog čina nekad mogu biti katastrofalne po kompaniju, tj. mogu dovesti do njenog propadanja. Odgovornost prilikom odavanja poslovne tajne snosi svako lice koje je direktno učestvovalo u činjenju ovog prekršaja, kao i lica koja su povezana s njim, a imala su koristi od ovog prekršaja (Povezana lica, član 62. Zakon o privrednim društvima).

Poslovna tajna

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist, a koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.

Poslovna tajna su sve informacije čije bi odavanje neovlašćenim licima moglo da bude štetno za preduzeće. Pojam poslovne tajne određen je generalnom klauzulom i glasi: Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom uprave preduzeća čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju preduzeća i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Čuvanje poslovne tajne

Način čuvanja poslovne tajne utvrđuje se odlukom uprave preduzeća. Tom se odlukom utvrđuje i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne. Lica koja su obavezna da čuvaju poslovnu tajnu su članovi i akcionari privrednog društva, kao i sva lica zaposlena u preduzeću. To su i lica izvan preduzeća, ako su znala ili su morala znati da su određene isprave i podaci poslovna tajna. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača člana i akcionara, prestanak mandata člana organa preduzeća i prestanak radnog odnosa zaposlenog. Poslovna tajna se štiti sankcijama privrednog prava, radnog prava, administrativnog prava i krivičnog prava.

Osnivačkim aktom svakog pojedinog društva utvrđuje se koje se sve informacije smatraju poslovnom tajnom. One mogu biti u vezi sa tehnološkim procesom proizvodnje, inovacijama, licencama, ili informacije u vezi sa menadžmentom.

Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne

Prema članu 74. Zakona o privrednim društvima Društvo može podneti tužbu protiv lica iz člana 61. ovog zakona koje povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, kojom može tražiti:

· naknadu štete

· isključenje tog lica kao člana društva, ako je to lice član društva

· raskid radnog odnosa za to lice, ako je to lice zaposleno u društvu

Seguridad doo Beograd Vam nudi savetovanje i procedure za zaštitu tajnih podataka i način čuvanja tajnih podataka.

Bezbednost Vaše kompanije

je naš imperativ

SEGURIDAD DOO BEOGRAD