Kontakt

Kontakt: 011 288 3836 | 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

PLATINUM PAKET USLUGA

Platinum-paket-usluga-Seguridad

3.000 eura / 1 godina

5 POLIGRAFSKIH TESTIRANJA

· Poligrafsko testiranje zaposlenih

· Poligrafsko testiranje kandidata za posao

7 PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA - CV

· Provera biografskih podataka (CV) kandidata za posao u firmi (potvrda verodostojnosti podataka navedenih u prijavi)

4 PROVERE ZAPOSLENIH

· Provere lažnih bolovanja

· Provere o povredama radnih obaveza ili radne discipline

· Provere o kršenjima ugovora o radu i poslovnih procedura

· Provere lojalnosti i učinkovitosti zaposlenog

4 PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

· Provera podataka i informacija,

· Provera referenci,

· Provera imovine,

· Provera solventnosti,

· Prikupljanje i analiza poslovnih podataka o poslovnom partneru, provere odgovornih osoba, vlasnika, vlasničke strukture, provere poslovanja, dokumentacije, aktivnosti i poslovne uspešnosti.

2 FORENZIKE MOBILNOG TELEFONA

· Vraćanje obrisanih podataka sa telefona (kontakti, poruke, listing poziva, aplikacije Viber, WhatsApp, slike, audio i video, gps lokacije...)

· Trajno brisanje podataka sa mobilnog telefona

1 PROTIVPRISLUŠNI PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA

· Zaštita od nelegalnog prikupljanja podataka prisluškivanjem, otkrivanje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača „bubica“ u kancelariji

2 PROVERE MOBILNOG TELEFONA NA SPY SOFTVER

· Otkrivanje špijunskih softvera instaliranih u mobilne telefone i uklanjanje špijunskog softvera iz mobilnog telefona

1 ZAŠTITA MOBILNOG TELEFONA OD SPY SOFTVERA

· Instaliranje programa protiv prisluškivanja telefona

· Zaštita od prisluškivanja telefona

1 FORENZIKA RAČUNARA

· Sakriveni, enkriptovani podaci na sektorima diska koji nisu vidljivi operativnom sistemu

· Vraćanje obrisanih i oštećenih podataka sa računara

· Istorija korišćenja računara

1 UNUTRAŠNJA KONTROLA U KOMPANIJI

· Kontrolisanje sprovođenja propisa iz oblasti bezbednosti u preduzeću, u cilju sprečavanja nepravilnosti u radu koje mogu ili bi mogle ugroziti poslovanje

PRAVILNICI, PROPISI I IZJAVE ZAPOSLENIH

· Pravilnik o poslovnoj tajni

· Izjava o čuvanju poslovnih tajni

· Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja

· Izjava o kodeksu etičkog i poslovnog ponašanja

· Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih

· Izjava o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih

· Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

· Izjava o unutrašnjem uzbunjivanju

· Izjava o dobrobovoljnom poligrafskom testiranju

Napomene:

Cena bezbednosnog paketa PLATINUM od 3.000 eura je na godišnjem nivou i važi od dana potpisivanja Ugovora.

Direktne troškove koji nastanu tokom pružanja usluga, uključujući, ali neograničavajući se na putne troškove za udaljenost veću od 5 (pet) kilometara od Beograda snosi Klijent i to ne spada u cenu paketa PLATINUM.

Tokom trajanja Ugovora sve navedene bezbednosne usluge su na raspolaganju klijentu bez obzira na vreme i udaljenost.

Vanredni direktni troškovi i troškovi trećeg lica nastali u ime Klijenta usluga mogući su tek nakon što Klijent da prethodnu saglasnost.

Bezbednosne, istražne usluge koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom naplaćuju se posebno, po dobijanju prethodne saglasnosti Klijenta.

Bezbednost Vaše kompanije

je naš imperativ

SEGURIDAD DOO BEOGRAD